Biuletyn Informacji Publicznej
Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Kartuzach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.kpwik.kartuzy.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

2.7.2021 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Modernizacja i remont stacji dmuchaw Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach wraz z wymianą urządzeń
data opublikowania zdarzenia: 2021-08-17 13:01
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2021-08-17
Data końca składania ofert: czwartek 2021-09-02 godz. 12:00
Oznaczenie: 2.7.2021
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy

 

2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie:

Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kartuzach, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony (relulaminowy).

4. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i remont kapitalny stacji dmuchaw  Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach wraz z wyminą urządzeń.    

Zakres remontu kapitalnego i modernizacji obejmuje prace polegające na demontażu istniejących urządzeń, odnowieniu całej stacji, wymianie instalacji i montażu nowych urządzeń: 5 dmuchaw wraz z armaturą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

5. Sposób uzyskania SWZ:

Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest w załączonych do niniejszego ogłoszenia plikach.

 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Elżbieta Pruszak
  data dodania: 2021-08-17 13:01
Załączniki:
 • SWZ1.9MB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Elżbieta Pruszak
   data dodania: 2021-08-17 13:03
 • Formularz ofertowy23.33kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Elżbieta Pruszak
   data dodania: 2021-08-17 13:03
 • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia1.2MB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Elżbieta Pruszak
   data dodania: 2021-08-17 13:03
 • Oświadczenie17.9kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Elżbieta Pruszak
   data dodania: 2021-08-17 13:03
 • Wykaz wykonanych robót39.5kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Elżbieta Pruszak
   data dodania: 2021-08-17 13:03
 • Wzór umowy1.3MB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Elżbieta Pruszak
   data dodania: 2021-08-17 13:03
 • Informacja RODO267.64kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Elżbieta Pruszak
   data dodania: 2021-08-17 13:03
 • Rysunek techniczny128.33kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Elżbieta Pruszak
   data dodania: 2021-08-17 13:03
Wyjaśnienie pytań
data opublikowania zdarzenia: 2021-08-25 10:45
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SWZ
Oznaczenie: 2.7.2021
Szczegółowa informacja:

Wyjaśnienie

pytań w sprawie postępowania przetargowego nr 2.7.2021. Nazwa zadania: Modernizacja i remont stacji dmuchaw Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach wraz z wymianą urządzeń.

 

Pytanie 1. Wykonawca zwraca się z prośbą o umożliwienie odbycia wizji lokalnej na terenie oczyszczalni ścieków w dniu 24.08.2021 r. o godz. 11.00.

Prosimy o potwierdzenie terminu lub zaproponowania innego.

Odpowiedź: Wizja lokalna została przeprowadzona w dniu 24.08.2021 .

Zamawiający zaleca się, aby przed złożeniem oferty podmiot zainteresowany dokonał wizji lokalnej. Dogodny termin należy uzgodnić z Kierownikiem Oczyszczalni Ścieków:

imię i nazwisko: Mieczysław Grundkiewicz    

tel.: 602-693-753

e-mail: oczyszczalnia@kpwik.kartuzy.pl

Pytanie 2. Wykonawca zgłasza, iż na Państwa stronie internetowej pojawia się komunikat o następującej treści: „Błąd-Nie udało się wczytać dokumentu PDF.” w momencie pobierania załączników, prosimy o sprawdzenie oraz ponowne zamieszczenie załączników możliwych do pobrania.

Odpowiedź: Załączniki zamieszczone są prawidłowo, nie stwierdzono problemów z pobieraniem i otwieraniem załączonych dokumentów. Prawdopodobną przyczyną problemu jest blokowanie pliku przez program antywirusowy u odbiorcy. Rozwiązaniem jest dodanie strony kpwik.kartuzy.pl do listy stron zaufanych lub zapisanie pliku na dysku komputera i otwarcie go za pomocą aktualnego oprogramowania do odczytu plików pdf.

Pytanie 3. Zgodnie z zapisem Rozdziału V pkt. 1 ppkt. 3) SWZ w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych: „Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 modernizacji stacji dmuchaw na oczyszczalni ścieków w zakresie wymiany dmuchaw wraz z remontem pomieszczenia za kwotę o wartości min. 500.000,00 zł netto. W skład modernizacji wchodziły: montaż min. 4 dmuchaw śrubowych ze zintegrowanymi falownikami w obudowach dźwiękochłonnych z silnikami o mocy min. 37 kW każda, system wentylacji oraz prace remontowo budowlane pomieszczenia dmuchaw.”

W konsekwencji powyższego Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację powyższego warunku oraz o dopuszczenie dmuchaw ogólnie stosowanych na oczyszczalniach ścieków bez wskazywania dokładnych parametrów gdyż w znaczny sposób ogranicza to konkurencję, tj.: „Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 modernizacji stacji dmuchaw na oczyszczalni ścieków w zakresie wymiany dmuchaw wraz z remontem pomieszczenia za kwotę o wartości min. 500.000,00 zł netto.” W skład modernizacji wchodziły: montaż min. 4 dmuchaw śrubowych ze zintegrowanymi falownikami w obudowach dźwiękochłonnych z silnikami o mocy min. 37 kW każda, system wentylacji oraz prace remontowo budowlane pomieszczenia dmuchaw.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający określając wymagania stawiane wykonawcy miał na celu zapewnienie realizacji przedmiotu zamówienia przez wyłonienie rzetelnego oraz wiarygodnego wykonawcy, nie zaś w celu ograniczenia konkurencji. Stacja dmuchaw jest newralgicznym elementem oczyszczalni ścieków, który musi pracować w sposób ciągły i niezawodny. Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie przy robotach w zakresie pokrywającym się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 4. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert, zakreślonego przez Zamawiającego na 02.09.2021 r. na dzień 09.09.2021 r. (tj. o 5 dni roboczych)

Odpowiedź: Czas na składanie ofert wg. opinii Zamawiającego jest wystarczający do przygotowania oferty przetargowej. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Pytanie 5. Wykonawca zwraca się z pytaniem z branży AKPIA-elektrycznej :

 • jaki na obiekcie jest zainstalowany system scada ( jakiej firmy) i czy Inwestor dysponuje wersja development czy run time
 • Jak firma wykonywała oprogramowanie sytemu wizualizacji na OS Kartuzy i czy wizualizacja podlega gwarancji?
 • Jaka jest odległość pomiędzy budynkiem dmuchaw a rozdzielnia RGNN w budynku transformatorów
 • Jak jest odległość pomiędzy budynkiem dmuchawa a dyspozytornia

 

Odpowiedź:

 • Scada Promotic 8.3.24 – tens – pomiar, wersja run time lite
 • Wykonawcą systemu jest firma: Automatyka Przemysłowa Marcin Wysokiński, 81-589 Gdynia, ul. Piołunowa 43. Wizualizacja podlega gwarancji.
 • odległość pomiędzy budynkiem dmuchaw a rozdzielnia RGNN w budynku transformatorów – ok 38m
 • odległość pomiędzy budynkiem dmuchawa a dyspozytornia wynosi ok. 110m

 

Pytanie 6. Wykonawca prosi o informację czy na czas remontu potrzebna jest dmuchawa zastępcza , czy ewentualnie Zamawiający wyrazie zgodę na wykorzystanie którąś z  istniejących dmuchaw, które będą demontowane ?

 

Odpowiedź. Na czas modernizacji stacji dmuchaw należy zapewnić tymczasowe podawanie powietrza do bloku biologicznego i zbiorników stabilizacji tlenowej oczyszczalni. Wykonać tymczasowe podłączenie dmuchaw do rurociągów sprężonego powietrza. Sterowanie napowietrzaniem, dmuchawą ustawić w odniesieniu do pomiaru sondy tlenowej w zbiorniku OX-2. Zamawiający wyrazi zgodę na ewentualne wykorzystanie dmuchaw z demontażu, jednak zdecydowanie nie zaleca takiego rozwiązania ze względu na dużą awaryjność dmuchaw. Wykonawca zostanie obciążony kosztami ewentualnej awarii i naprawy.

Pytanie 7. Wykonawca ponownie  zwraca się o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 09.09.2021 r., który jest związany z oczekiwaniem na oferty od dostawców, podwykonawców spowodowane okresem urlopowym.

Odpowiedź: jak w odpowiedzi do pytania 4

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
 • zdarzenie opublikował: Grzegorz Laskowski
  data dodania: 2021-08-25 10:43
Załączniki:
 • Wyjaśnienie pytań1.3MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  • załącznik opublikował: Grzegorz Laskowski
   data dodania: 2021-08-25 10:44
wyjaśnienie pytań nr 2
data opublikowania zdarzenia: 2021-08-30 08:30
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SWZ
Oznaczenie: 2.7.2021
Szczegółowa informacja:

Wyjaśnienie nr 2

 

pytań w sprawie postępowania przetargowego nr 2.7.2021. Nazwa zadania: Modernizacja i remont stacji dmuchaw Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach wraz z wymianą urządzeń.

 

Pytanie 1. W wyjaśnieniach z dnia 25.08.2021 punkt 3 w odpowiedzi Zamawiający jednoznacznie stwierdza, że Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza wykazanie się  Wykonawcy doświadczeniem  i wiedzą zgodnie z SWZ Rozdział V pkt 1. pkt 3), iż spełnia warunek wymaganych dmuchaw śrubowych w większej ilości i mocy ale wykonanej poprzez montaż  3 dmuchaw śrubowych o mocy 55 kW każda oraz 3 dmuchaw śrubowych  o mocy 30 kW każda na jednym zadaniu inwestycyjnym (czyli mamy aż 6 dmuchaw o łącznej mocy 255kW) ?

 

Odpowiedź: Zamawiający uzna za wystarczające doświadczenie w wyżej opisanym zakresie dostaw dmuchaw pod warunkiem, że zrealizowano to zadanie łącznie z wykonaniem remontu pomieszczenia oraz systemu wentylacji.

W celu spełnienia warunku SWZ Rozdział V pkt 1. pkt 3 Wykonawca musi wykazać wykonanie minimum 2 modernizacji.

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
 • zdarzenie opublikował: Grzegorz Laskowski
  data dodania: 2021-08-30 08:27
Załączniki:
 • wyjaśnienia pytań nr 2461.35kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Grzegorz Laskowski
   data dodania: 2021-08-30 08:28
Modernizacja i remont stacji dmuchaw Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach wraz z wymianą urządzeń
data opublikowania zdarzenia: 2021-09-10 12:25
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: 2.7.2021
Szczegółowa informacja:

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. zawiadamia,  iż w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

P.P.H.U. SADEKO Mirosław Nowak

Piotrów 5A

99-200 Poddębice

 

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie.

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Elżbieta Pruszak
  data dodania: 2021-09-10 12:24
Załączniki:
 • Informacja o wyniku673.11kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Elżbieta Pruszak
   data dodania: 2021-09-10 12:25
[drukuj]