Biuletyn Informacji Publicznej
Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Kartuzach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.kpwik.kartuzy.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

Data publikacji strony internetowej: 2007-09-26. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów 24 pliki PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-01. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-04-27.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Laskowski, laskowski@kpwik.kartuzy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 681 04 54 wew. 54. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mieści się przy ul. Mściwoja II 4 w Kartuzach

 • parking przed budynkiem posiada wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej,
 • komunikacja na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez dyspozytora o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku,
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny i/lub głosowy (tablice informacyjne, dyspozytor),
 • zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
 • personel jest przeszkolony do udzielenia pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia,
 • drogi ewakuacyjne są oznaczone oraz wywieszone są instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Kartuska Pływalnia Nëczk, mieści się na Osiedlu Wybickiego 36 w Kartuzach

 • parking przed budynkiem posiada wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej,
 • przed wejściem do budynku znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku,
 • przestrzenie komunikacyjne budynków nie posiadają barier poziomych i pionowych, korytarze znajdują się na jednym poziomie,
 • łazienka, szatnia oraz niecka basenowa wyposażona jest w funkcjonalne rozwiązania architektoniczne dla osób niepełnosprawnych,
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny i/lub głosowy (tablice informacyjne, punkt informacyjny),
 • personel jest przeszkolony do udzielenia pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia,
 • drogi ewakuacyjne są oznaczone oraz wywieszone są instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-01 11:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-02 10:20

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-04-02 10:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9923
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-02 10:22:42