Biuletyn Informacji Publicznej
Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Kartuzach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.kpwik.kartuzy.pl

Treść strony

Informacja publiczna, która nie została umieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego w trybie określonym w artykułach 10-15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112 z 2001 r., poz. 1198 z późn.zm.)

Jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek Spółka ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Spółka może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wnioskodawca zostanie powiadomiony o wysokości opłaty (art. 15 ustawy).

Uwaga: Prawo do uzyskania informacji publicznej przetworzonej (np. wykonania zestawień, przetworzenia treści) wymaga od wnioskodawcy wykazania przesłanki interesu publicznego (art. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej:

 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
 2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
 3. Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji.
 4. Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3, nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.

W związku z powyższym nie podlegają udostępnieniu informacje chronione ustawami (m.in. ustawą o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. Nr 182, poz.1228), a także ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. Nr 1000 z późn. zm.).
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  data wytworzenia: 2016-04-18
 • opublikował: Grzegorz Laskowski
  data publikacji: 2016-04-18 13:00
 • zmodyfikował: Grzegorz Laskowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-18 13:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6671
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-04-18 13:02:07