Biuletyn Informacji Publicznej
Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Kartuzach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.kpwik.kartuzy.pl

Treść strony

Podstawą obciążenia należnościami za usługi świadczone przez Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  jest faktura. Odbiorca dokonuje zapłaty za usługi przelewem lub gotówką w kasie przedsiębiorstwa w terminie określonym na fakturze.

Opóźnienia w zapłacie uprawniają KPWiK Sp. z o.o. do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej.

BRAK ZAPŁATY W TERMINIE OKREŚLONYM NA FAKTURZE JEST PODSTAWĄ DO WSZCZĘCIA PROCEDURY WINDYKACYJNEJ

W przypadku nieuregulowania należności w terminie określonym na fakturze wysyłana jest informacja - wezwanie do zapłaty.

Jeżeli Odbiorca zalega z zapłatą należności za dwa pełne okresy obrachunkowe, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.), możliwe jest wstrzymanie dostaw wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego.

Decyzję o odcięciu wody i zablokowaniu przyłącza kanalizacyjnego Spółka wysyła do Odbiorcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Do celów powiadomienia Odbiorcy wykorzystywany jest adres podany do korespondencji.

Nie odebranie pod wskazanym adresem wysłanej decyzji uważa się za dostarczenie jej w terminie awizowania przez pocztę.

Decyzja zawiera informację:

 • o planowanym terminie odcięcia dostawy wody do nieruchomości lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego,
 • o miejscu zastępczego punktu poboru wody.

Informacja taka przesyłana jest również do Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Burmistrza Gminy Kartuzy.

Przywrócenie dostawy wody lub uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego może nastąpić po całkowitym uregulowaniu przez Odbiorcę zadłużenia bądź za zgodą Prezesa KPWiK Sp. z o.o.

W przypadku braku chęci współpracy ze strony dłużnika, sprawa kierowana jest na drogę sądową. Uzyskany sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, jeżeli nie zostanie uregulowany przez Odbiorcę w przewidzianym terminie, zostaje poddany egzekucji komorniczej.

 Koszty windykacji ponosi zalegający z opłatami Odbiorca, a składać się na nie mogą:

 • odsetki za zwłokę,
 • koszty wezwań,
 • koszty sądowe,
 • koszty pełnomocnika procesowego,
 • koszty egzekucji komorniczej.

Dopuszcza się działania polubowne polegające na:

 1. rozłożeniu zaległości na raty,
 2. przedłużeniu terminu spłaty zadłużenia do wskazanego terminu.

Obie formy polubownego działania mogą mieć miejsce tylko na pisemny wniosek Odbiorcy. Wzór „Wniosku o rozłożenie należności na raty” stanowi załącznik nr 1.

Każda sprawa dotycząca działań polubownych rozpatrywana jest indywidualnie. Sytuacja materialna Odbiorcy oraz jego dotychczasowa historia płatności mogą być brane pod uwagę przez KPWiK.

Koszty windykacji mogą być nawet wielokrotnie wyższe od powstałego zadłużenia, dlatego w interesie Odbiorcy jest terminowe płacenie należności i nie dopuszczenie do uruchomienia procedury windykacyjnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Borzestowski
  data wytworzenia: 2016-05-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-17 07:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-17 07:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6649
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-05-17 07:49:10