Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, KPWiK Sp. z o.o. może, zgodnie z art.6. pkt. 6 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym zaopatrzeniu ścieków, na wniosek właściciela lub zarządcy wyrazić zgodę na zawarcie umowy z osobami korzystającymi z lokali, o ile spełnione są warunki określone w w/w Ustawie:
właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych złoży pisemny wniosek, w którym wskaże osobę, z którą ma być zawarta Umowa,
instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,
jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą,
właściciel lub zarządca rozlicza, na podstawie Umowy, różnicę wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
właściciel lub zarządca na podstawie Umowy, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami,
został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,
został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.

Szczegółowych wyjaśnień na temat warunków przystąpienia do rozliczeń lokalowych udziela Biuro Obsługi Klienta.

Przedsiębiorstwo pobiera (zgodnie z taryfą) dodatkowe opłaty z tytułu dokonywania rozliczeń lokalowych. Taryfa przewiduje naliczenie abonamentu za usługę odczytu wodomierzy lokalowych i abonament za rozliczenie lokali.

  • autor informacji: Grzegorz Laskowski
    data wytworzenia: 2016-04-16
  • opublikował: Grzegorz Laskowski
    data publikacji: 2016-04-16 20:22
  • zmodyfikował: Grzegorz Laskowski
    ostatnia modyfikacja: 2016-04-16 20:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 806
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-04-16 20:52

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Mściwoja II 4, 83 - 300 Kartuzy

Stacja Uzdatniania Wody w Kartuzach:
Kartuzy, ul. Wzgórze Wolności, tel. +48 58 681 06 02

Oczyszczalnia Ścieków w Kartuzach:
Kartuzy, ul. Sambora, tel. +48 58 681 06 91

Kartuska Pływalnia Nëczk:
Kartuzy, Osiedle Wybickiego 36, tel. +48 58 685 44 84
e-mail: plywalnia@bip.kpwik.kartuzy.pl

Dane kontaktowe

Biuro Obsługi Klienta (pokój nr 3):

tel. +48 58 681 04 54
tel. +48 58 681 02 46
fax: +48 58 681 02 09

Adres e-mail: kpwik@kpwik.kartuzy.pl
Strona internetowa: www.kpwik.kartuzy.pl

Godziny załatwiania spraw

7:00-15:00

Zgłoszenie awarii - 24h:

994 (numer bezpłatny)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 120365
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-14 09:14

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl